Naše advokátní kancelář funguje od doby vzniku samostatné advokacie v České republice, tj. od roku 1990. Poskytuje právní porady, zastupuje v řízení před soudy a správními orgány, sepisuje smlouvy, podání a právní rozbory a poskytuje pomoc při vymáhání pohledávek. Konzultace poskytujeme v jazyce českém a anglickém. V naší advokátní kanceláři v současné době působí tři advokáti tvořící sdružení advokátů a jeden advokátní koncipient. 


V souladu se zákonnou informační povinností informujeme o tom, že případné spory mezi advokátem a klientem vzniklé ze smlouvy o poskytování právních služeb je možné dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit mimosoudní cestou. Orgánem příslušným pro řešení sporů dle předchozího odstavce je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.  

  Služby

Právní porady poskytujeme v těchto oblastech

Naše kancelář se zaměřuje především na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, a to jak podle nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), tak podle dnes již zrušeného občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.) a zrušeného obchodního zákoníku. Vysoce profesionální služby jsme schopni Vám zajistit např. v těchto oblastech:     

 • Zastupování v řízení před soudy
 • Sepis občanskoprávních smluv (smlouvy kupní, darovací, nájemní apod.) 
 • Převody nemovitostí a pozemkové právo  
 • Výchova a výživa nezletilých dětí
 • Rozvodové právo, vypořádání společného jmění manželů
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Služebnosti, věcná břemena
 • Zástavní právo
 • Bytové spoluvlastnictví včetně právní problematiky společenství vlastníků jednotek
 • Náhrada škody
 • Spory z bezdůvodného obohacení
 • Spory o výplatu pojistného plnění
 • Cenné papíry- směnky

Specializujeme se též na právo obchodních korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, který s účinností od 1.1.2014 v oblasti úpravy obchodních společností nahradil obchodní zákoník. Můžete se tedy na nás s důvěrou obrátit v případě, že pořebujete právní služby v některé z těchto oblastí:

 • zákládání obchodních společností či družstev
 • zajištění souladu zakladatelských dokumentů obchodních korporací s novým zákonem o obchodních korporacích
 • sepisování smluv o výkonu funkce pro statutární orgány obchodních společností a družstev
 • zápisy změn do obchodního rejstříku
 • příprava smluvní dokumentace používané obchodními korporacemi
 • rizika spojená s výkonem funkce statutárního orgánu korporace

     

V oblasti trestního práva jsem schopni zajistit Vám jak obhajobu v případě, že vůči Vám bylo zahájeno trestní stíhání, tak zastoupení poškozeného v případě, že jste se stali obětí trestné činnosti. 

Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů jak pro firemní klientelu z pozice zaměstnavatele, tak pro občany z pozice zaměstnance.  

V této oblasti se specializujeme především na příhlašování pohledávek do insolvenčního řízení a na právní poradenství pro věřitele  dlužníků, proti nimž bylo insolvenční řízení zahájeno.  

  Advokáti a koncipient

 

JUDr. Michal Hruška

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 10502

IČ: 71330895

+420 499 815 742

+420 605 905 653

IDDS: 9eyhgdj

hruska@akpph.cz

 • zastupování v civilních soudních sporech
 • pracovní právo
 • právo obchodních společností
 • převody nemovitostí
 • směnečné právo
 • trestní obhajoba- hospodářská trestná činnost
 • rozvody

JUDr. Milan Poprach

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 2495

IČ: 66214149

+420 499 815 742

+420 731 319 657

IDDS: kr4gjbh

poprach@akpph.cz

 • specialista na trestní obhajobu 

JUDr. Hana Poprachová

zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 0809

IČ: 66204780

+ 420 499 815 263

+ 420 731 319 657

IDDS: m6agjh3

poprachova@akpph.cz

 • zastupování v civilních soudních sporech
 • rozvodové řízení a vypořádání společného jmění manželů
 • rodinné právo

Mgr. Jiří Rejl

zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 39419

+ 420 499 815 742

+ 420 605 315 830

rejl@akpph.cz

   

 

  Časté dotazy

 

Již delší dobu platí to, že statutární orgán obchodní společnosti či družstva nemůže být za svou činnost statutárního orgánu odměňován na základě pracovní smlouvy, ve které je jako druh práce uveden "jednatel" či jiná činnost spadající pod obchodní vedení korporace (např. ředitel apod.), ale pouze na základě smlouvy o výkonu funkce. Podle nového zákona o obchodních korporacích pak musí být smlouvy o výkonu funkce nejpozději do 30.6.2014 uzpůsobeny tomuto novému zákonu, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný!!     

  Objednávka

 

  Kontakt

 

telefon: + 420 499 815 742

telefon: + 420 499 815 263

fax: + 420 499 815 263

 

Advokátní kancelář Poprach & Poprachová & Hruška

 


  Nenechte to zajít příliš daleko, přijďte prosím dřív, než bude pozdě.